Fabelfisken

Vedtægter for Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening

Revideret marts 2020

§ 1
Foreningens navn og hjemsted

“Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening” med hjemsted i Ølsted.
Foreningen tilsluttes Danmarks Sportsfiskerforbund.

§ 2
Foreningens formål

Foreningens formål er at vække forståelse og interesse for lystfiskersporten, at værne og frede om fiskeriet, at arbejde med vandpleje for et forbedret vandmiljø og et bæredygtigt fiskeri, og virke for, at den lovbefalede fredning af fiskebestanden overholdes. Endvidere arbejder foreningens bestyrelse med arrangementer for foreningens medlemmer.

§ 3
Optagelse af medlemmer

Som medlem af foreningen kan alle optages enten som aktiv i foreningens senior-, junior-, Ungdom- eller
familieafdeling eller som passiv. Juniorer skal være fyldt 10 år for at blive optaget i juniorafdelingen, hvor de
kan stå til udgangen af det år, hvori de fylder 18 år. Ungdomsmedlemmer optages fra det år de fylder 18 til
udgangen af det år de fylder 25 år. For at blive optaget som senior skal man være fyldt 25 år. Et
familiemedlemskab er for en familie med samme bopæl. Optagelse kan ikke finde sted, såfremt ansøgeren
er ekskluderet af en anden fiskeforening på grund af misligholdelse af denne forenings love eller de
almindelige fiskerilove eller er slettet på grund af restance.

Juniorer kan afvises som deltagere på seniorture, hvis turlederen skønner, at der ikke er mulighed for tilstrækkeligt opsyn. Passive medlemmer kan inviteres med på fisketure og ellers deltage i foreningens andre arrangementer.

Æresmedlemmer kan udnævnes efter generalforsamlingsbeslutning. Æresmedlemmer har samme rettigheder som aktive, men betaler ikke kontingent. For at blive æresmedlem skal man have været medlem af foreningen i mindst 10 år, samt have udført påskønnelsesværdigt arbejde for foreningen.

§ 4
Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen ved simpelt stemmeflertal. Kontingentet betales en gang årligt i januar måned. Ved indmeldelse betales et indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

§ 5
Udmeldelse, slettelse og eksklusion

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til et bestyrelsesmedlem. Medlemmer der ikke betaler kontingent inden den fastsatte frist slettes af foreningen og kan kun optages igen ved betaling af nyt indskud.

Eksklusion af et medlem af andre årsager end kontingentrestance kan kun ske ved generalforsamlingsbeslutning. Ved særlig grove overtrædelser af foreningens regler for fiskeri i foreningens vande eller på foreningens fisketure er bestyrelsen bemyndiget til at indstille medlemmet til eksklusion for generalforsamlingen.

§ 6
Tilmelding til fisketure

Tilmelding til fisketure er bindende, og man hæfter for den fastsatte pris eller det fastsatte depositum, med mindre man sender gyldigt afbud. Afbud er kun gyldigt, hvis turlederen har modtaget det senest 14 dage før turen. Ved afbud besættes de ledige pladser med medlemmer fra ventelisten i takt med at afbudene indløber. Afsættes pladsen til en fra turlederens venteliste, eller finder man selv en anden til at overtage pladsen, hæfter man ikke for betalingen. Medlemmer, der står på turlederens venteliste har førsteret til pladserne.

§ 7
Foreningsreglement og fiskeriets udøvelse

Det er ikke tilladt foreningens m. at drive fiskeri med ruser eller net i foreningens vande. Fangne fisk skal opfylde de mindstemål, der af bestyrelsen fastsættes som gældende samt de almindelige love om mindstemål. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt reglement for foreningens fiskeri, og det er medlemmernes pligt nøje at overholde de angivne regler, herunder at udvise hensyn til lodsejere og deres ejendom langs foreningens fiskevand.

Såfremt bestyrelsen i forståelse med ejeren af et af foreningen lejet fiskevand skulle fastsætte bestemmelser om særlige fiskekort, skal disse regler respekteres af medlemmerne.

Det er medlemmernes ret at afkræve andre fiskere gyldigt fiskekort samt at bortvise tyvefiskere og konfiskere deres fangst såfremt gyldigt fiskekort ikke kan forevises.

Medlemmerne er pligtige til at forevise fisketegn ved påkrav.

§ 8
Foreningens ledelse og organisation

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Bestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel til ordinær generalforsamling i februar måned med følgende faste punkter på dagsordenen:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Aflæggelse af regnskab
 • Beretninger fra udvalg
 • Behandling af indkomne forslag
 • Bestyrelsens forslag til nedsættelse af udvalg
 • Fastsættelse af kontingent
 • Fastsættelse af budget
 • Valg af formand
 • Valg af bestyrelse og suppleant
 • Valg til udvalg
 • Valg af revisor og suppleant
 • Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Foreningen ledes af formanden, der vælges direkte på generalforsamlingen hvert andet år. 5-7
bestyrelsesmedlemmer, der ligeledes vælges på generalforsamlingen, konstituerer sig med næstformand,
kasserer og sekretær. De 5-7 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, således at halvdelen er på valg hvert
andet år.

I tilfælde af stemmelighed ved bestyrelsesbeslutninger er formandens eller i hans fravær næstformandens stemme afgørende. Bestyrelsen skal føre følgende bøger: Medlemskartotek, kassebog og forhandlingsprotokol.

På baggrund af forslag fra bestyrelsen nedsætter generalforsamlingen diverse udvalg, dog altid et vandplejeudvalg. Bestyrelsens forslag skal indeholde beskrivelse af arbejdsområder, beskrivelse af kompetencer og ledelse samt medlemsantal i udvalget.

Vandplejeudvalget ledes af en gruppe bestående af en kontaktperson til bestyrelsen samt minimum 2 koordinatorer der alle udpeges af generalforsamlingen. Vandplejeudvalget er ansvarlig for at udarbejde og vedligeholde udvalgets arbejdsgrundlag for vandpleje i foreningen. Vandplejeudvalget varetager udsætninger af ørreder i tilløb til Roskilde Fjord, i samarbejde med DFU.

Alle udvalg nedsat af generalforsamlingen vælger en formand, der er kontaktperson til bestyrelsen og ansvarlig for aflæggelse af beretning på generalforsamlingen.

§ 9
Afstemninger på generalforsamlingen

Juniorer under 16 år og passive medlemmer har ikke stemmeret. Familiemedlemmer har 2 stemmer pr. familiemedlemskab. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Dirigenten afgør om en afstemning skal være skriftlig, dog skal der være skriftlig afstemning, såfremt mindst 5 medlemmer forlanger det.

Det er kun de tilstedeværende, der kan stemme. Der kan ikke gives fuldmagt.

Lovændring kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Lovændringer skal godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Ophævelse af foreningen kræver mindst 2/3 af foreningens stemmer. Er der ikke så mange til stede på generalforsamlingen, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest 3 uger efter den ordinære. På den ekstraordinære generalforsamling kan ophævelse af foreningen besluttes af et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmer.

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller senest 3 uger efter, at mindst 10 m. har forlangt en sådan afholdt. Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af de forslag, der ønskes forelagt denne.

Vedtægtsændringer, som er besluttet på ordinær generalforsamling, kræver endelig beslutning på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Denne ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter den ordinære generalforsamling.

På en ekstraordinær generalforsamling træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal.

Indkaldelse til en ekstraordinære generalforsamling skal ske med mindst en uges varsel til samtlige medlemmer med ledsagelse af de forslag der ønskes forelagt.

§ 11
Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden. Ved formandens fravær af næstformanden. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§ 12
Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren skal inden 15. januar udarbejde resultatopgørelse og status for det forgangne år til gennemgang af revisorer.

§ 13
Revision

Revisorerne skal hvert år inden udgangen af januar måned gennemgå det samlede regnskab og se, at beholdningerne er til stede. Regnskabet forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 14
Foreningens formue

Foreningens midler skal, bortset fra den hos kassereren beroende kassebeholdning, anbringes på bankbog, som hæves ved kassererens underskrift. Dog kan bestyrelsen vælge at placere max. 50 % af formuen i realkreditobligationer.

I tilfælde af foreningens ophævelse tages ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om anvendelse af dens formue, der dog under alle omstændigheder skal anvendes til fremme for sportsfiskeriet, og den kan ikke benyttes til andre formål.